Privacy Policy

MySmartGrid biedt een online energie platform waarmee we zoveel mogelijk mensen inzicht geven in hun energieverbruik en zodoende helpen met energiebesparing. Met deze voorwaarden willen we je laten weten waar je aan toe bent als MySmartGrid gebruiker.

Definities

Voordat we verder op de voorwaarden ingaan, is het belangrijk om eerst op de hoogte te zijn van wat de onderstaande definities betekenen.

Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon welke inloggegevens voor het energieplatform ontvangt of het energieplatform bezoekt.

Dienst: De diensten die MySmartGrid aanbiedt via het energieplatform. Deze diensten bestaan onder meer uit het geven van inzicht in energieverbruik en hierop afgestemde bespaaradviezen.

MySmartGrid: Dat zijn wij, ingeschreven onder KvK nummer 64140172.

Energieplatform: Is de plaats waar de diensten van MySmartGrid worden geleverd. Dit gebeurt via de website MySmartGrid.com of subdomeinen hiervan.

Bespaarpartners: Zijn bedrijven welke energiebesparende diensten of producten leveren via het energieplatform van MySmartGrid.

Wanneer gelden deze voorwaarden?

Wanneer je van ons online energie platform gebruik maakt of onze website bezoekt, zijn deze voorwaarden van kracht. Dit geldt ook voor subdomeinen van onze website en wanneer je een van onze producten aanschaft. Bij het afsluiten van een van onze diensten, vragen we dan ook om akkoord te gaan met onze voorwaarden.

Algemeen

Het MySmartGrid energieplatform wordt in licentie gegeven aan de klant, uitdrukkelijk niet verkocht door MySmartGrid, uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze licentie. Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden aangepast, zonder dat dit vermeld hoeft te worden.

Eventuele voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk door MySmartGrid van de hand gewezen.

Indien enig onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard, blijven overige voorwaarden volledig van kracht.

Dienst en toegestaan gebruik

MySmartGrid biedt een energieplatform aan waar de klant bijvoorbeeld inzicht kan krijgen in zijn energieverbruik en energiebesparende adviezen kan krijgen.

MySmartGrid heeft het energieplatform met een zo’n groot mogelijke zorg samengesteld, maar kan de juistheid niet garanderen. Met name kunnen we niet garanderen dat de informatie op het energieplatform volledig, juist, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder ook de informatie van de Klanten wordt bedoeld. Dat het energieplatform vlekkeloos zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten. Dat derden niet het energieplatform van MySmartGrid onrechtmatig zullen gebruiken.

De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat het niet is toegestaan, en dat de klant anderen niet in staat zal stellen, om het energieplatform of enige dienst door MySmartGrid geboden of enig deel daarvan te kopiëren, te decompliceren, van ontwerp te herleiden, te ontmantelen, te wijzigen of te decoderen of aan te passen, om te trachten de broncode te herleiden van of afgeleide werken te creëren op basis van het energieplatform.

Het is niet toegestaan het energieplatform te (doen) verhuren, te (doen) leasen, te verkopen, te herdistribueren of in sublicentie te geven.

MySmartGrid behoudt te allen tijde het recht om de prijzen van de producten en/of diensten te wijzigen. Is de klant het niet eens met de prijswijziging, dan kan de klant de abonnement dienst opzeggen.

De klant garandeert dat alle verstrekte gegevens juist en actueel zijn en dat deze alleen voor zichzelf gebruikt worden.

De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of kennisgeving van MySmartGrid een garantie kan inhouden.

Uitlezingsvoorwaarden slimme meter

De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat MySmartGrid ook historische data probeert op te halen uit de slimme meter. Afhankelijk van de opgegeven installatiedatum kan MySmartGrid maximaal 13 maandstanden, 40 dagstanden en 10 dagstanden met kwartierwaarden terugvragen.

In geval van verhuizing naar een gebouw met slimme meter, mag de installatiedatum niet voor het moment dat de klant eigenaar is geworden liggen. Daarnaast is de klant verplicht bij de verhuizing naar een ander gebouw zijn slimme meter uitlezing voor de overdracht op te zeggen.

De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat MySmartGrid zijn slimme meter uitleest voor onbepaalde duur.

De klant kan de uitlezing van zijn slimme meter op elk moment stopzetten via post, mail of telefonisch. MySmartGrid zet de uitlezing dan binnen 2 weken stop.

De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat MySmartGrid de slimme meter- en gebruiksdata opslaat, verzamelt, verwerkt en gebruikt om persoonlijke bespaaradviezen te geven. Deze persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden zonder toestemming van de klant.

De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat zijn slimme meter data geanonimiseerd wordt en wordt gebruikt voor marketing en andere doeleinden door MySmartGrid.

De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat MySmartGrid niet kan garanderen dat de slimme meter data volledig, juist, geschikt en/of actueel is. Ook kan MySmartGrid op elk moment, zonder enige melding, stoppen met de uitlezing van jouw slimme meter.

Toestemming tot gebruik gegevens

De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat MySmartGrid (energie)data, foutcodes, gebruiksinformatie en andere diagnostische informatie gebruikt om het energieplatform verder te verbeteren. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.

De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat MySmartGrid de (energie)data, foutcodes, gebruiksinformatie en andere diagnostische informatie opslaat, verzamelt, verwerkt en gebruikt om persoonlijke adviezen te geven op het energieplatform. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden zonder toestemming van de klant.

MySmartGrid verstrekt pas informatie aan derden na uitdrukkelijke toestemming van de klant (bijvoorbeeld voor offerteaanvragen, of andere aankopen bij bespaarpartners).

Meer informatie over de gebruiksgegevens zijn te vinden in ons privacy beleid.

De gegevens die de klanten invoeren op het MySmartGrid platform zijn en blijven altijd hun eigendom.

Privacy

Binnen MySmartGrid vinden we privacy enorm belangrijk en doen er daarom ook alles aan om aan de privacywet (AVG) te voldoen. Zo nemen we verschillende organisatorische en technische maatregelen om de persoonlijke gegevens van ons klanten te beschermen. Meer informatie over informatie hierover is te vinden in ons privacy beleid.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het energieplatform, zijn uitsluitend van MySmartGrid en/of haar licentiegevers. Met uitzondering van het materiaal wat de klanten op de website hebben geplaatst en welke informatie voldoet aan deze voorwaarden.

De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat het niet is toegestaan om het energieplatform of enige inhoud ervan aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke manier dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat het verboden is om informatie te plaatsen op het energieplatform welke inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De klant vrijwaart MySmartGrid volledig voor mogelijke claims van derden veroorzaakt op enige manier door het plaatsen van deze informatie.

Uitsluiting

De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat MySmartGrid op elk moment zijn account (tijdelijk) kan blokkeren of volledig opheffen. Zonder dat MySmartGrid verplicht is om reeds betaalde diensten terug te betalen. Dit kan bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot worden veroorzaakt door het niet naleven van de voorwaarden, het inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten (van derden) of als de klant in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Geschillen

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Middelburg.